12 từ vựng Anh – Anh khác Anh – Mỹ

‘Sneakers’ và ‘Trainers’ đều chỉ giày thể thao, nhưng một từ là tiếng Anh – Anh, từ còn lại là Anh – Mỹ.

vnExpress.net

, , ,